Algemene Voorwaarden DOGQuality

Artikel 1 Definities

1.1 Natascha Doze eigenaar van eenmanszaak DOGQuality: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee DOGQuality als masseur, trainer of organisatie een overeenkomst heeft gesloten voor het genieten van een massage, workshop, training of lezing.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen DOGQuality en cliënt.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met DOGQuality voor de uitvoering waarbij derden betrokken moeten worden.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4 Door inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

2.5 De prijzen op de website zijn de actuele prijzen.

Artikel 3 Inschrijving

3.1 Afspraak voor een massage / inschrijving voor een workshop, training of lezing voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door cliënt via email of het inschrijfformulier op de website.

3.2 Na inschrijving voor een workshop of lezing heeft cliënt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt cliënt de bevestiging van de reservering en de factuur per e-mail.

3.3 Na afspraak voor een massage of training ontvangt cliënt de bevestiging van de reservering en de factuur per e-mail welke vie e-banking of contant voorafgaande of tijdens het consult voldaan dient te worden.

3.4 Cliënt is pas van deelname aan workshop of lezing verzekerd zodra het factuurbedrag is overgemaakt conform de gestelde betalingstermijn op de factuur.

3.5 De kosten voor deelname genoemd op de website zijn vrijgesteld van BTW.

3.6 Door inschrijving via het inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en geef je aan dat, indien je een hond meeneemt naar een workshop, training of lezing, deze gezond is en mee kan doen. Bij een massage geef je aan dat het anamnese formulier naar waarheid is ingevuld. Bij twijfel kun je contact opnemen met DOGQuality.

Artikel 4 Annulering of wijziging door DOGQuality

4.1 DOGQuality behoudt zich het recht voor om de geplande workshop, training of lezing te annuleren of te verplaatsen bij:

 • onvoorziene omstandigheden, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor DOGQuality niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; of
 • extreem slechte weersomstandigheden; of
 • onvoldoende cliënten.

Waar mogelijk zal DOGQuality een passend alternatief aanbieden.

4.2 In het geval van wijziging in de vastgestelde data door DOGQuality zal cliënt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer cliënt niet in staat is om op deze gewijzigde data deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de door cliënt verrichte betalingen terugbetaald.

4.3 In het geval van annulering door DOGQuality krijgt cliënt gelegenheid om deel te nemen aan de daarop volgende geplande workshop, training of lezing. Als er geen alternatieve data zijn gepland, worden de door cliënt verrichte betalingen terugbetaald.

4.4 Een eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds door cliënt verrichte betalingen.

 

Artikel 5 Annulering of wijziging door cliënt

5.1 Annulering of wijziging van deelname aan een massage, workshop, training of lezing, met DOGQuality overeengekomen, dient schriftelijk per e-mail of brief plaats te vinden. De annulering of wijziging is definitief na schriftelijke bevestiging van DOGQuality.

5.2 In het geval van annulering door cliënt tijdens de massage, workshop, training of lezing vindt geen restitutie plaats van het deelnamebedrag. Cliënt kan in overleg iemand anders laten meedoen.

5.3 In het geval van annulering door cliënt vóór aanvang van de massage, workshop, training of lezing worden, afhankelijk van het tijdstip waarop DOGQuality de schriftelijke annulering ontvangt, kosten aan cliënt in rekening gebracht. Deze kosten zijn:

 • Tot 45 dagen voor aanvang van de workshop of lezing is annulering kosteloos.
 • Bij annulering vanaf 45 tot en met 15 dagen vóór aanvang van de workshop of lezing: 50% van de deelnamekosten.
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de workshop of lezing: 100% van de deelnamekosten.
 • Bij annulering van massage of training tot 48 uur voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van massage of training vanaf 48 uur voor aanvang wordt €15,00 in rekening gebracht.

5.4 Wijziging van de massage, workshop, training of lezing door cliënt is alleen mogelijk bij onvoorziene omstandigheden, zoals sterfgeval of ziekte en dient schriftelijk per e-mail plaats te vinden 24 uur vóór aanvang van de massage, workshop, training of lezing. Bij acute omstandigheden dient cliënt DOGQuality telefonisch op de hoogte te stellen, indien cliënt daartoe is staat is.

5.5 Bij wijziging van de massage, workshop, training of lezing door cliënt bij onvoorziene omstandigheden, biedt DOGQuality de mogelijkheid

Artikel 6 Betaling

6.1 Het verschuldigde deelnamebedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van DOGQuality, tenzij anders overeengekomen. Indien er op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd, vervalt bovenstaande regeling.

6.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan cliënt de toegang tot de workshop, cursus, lezing of opleidingsuren worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

6.3 In het geval van niet tijdige betaling is DOGQuality te allen tijde gerechtigd een andere cliënt ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Door aanmelding via het inschrijfformulier op de website verklaar je een rechtsgeldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) te hebben, omdat je zelf ten alle tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen en malversaties van je hond tijdens de massage, workshop, training of lezing en eventuele overige activiteiten.

7.2 Deelname aan de massage, workshop of training met de hond(en) van cliënt en cliënt zelf is voor eigen risico van cliënt.

7.3 DOGQuality is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk eigendom én hond van cliënt.

7.4 DOGQuality is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cliënt of diens hond als gevolg van het onderling oefenen van en op een andere cliënt en/of diens hond voor, tijdens of na de massage, workshop, training of lezing.

7.5 DOGQuality is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van cliënt, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes van de onder zijn/haar hoede meegenomen hond.

7.6 DOGQuality is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.7 DOGQuality is niet aansprakelijk voor vervolgschade.

7.8 DOGQuality is niet aansprakelijk voor schade en andere nadelige gevolgen toegebracht aan honden van andere cliënten en bezittingen van derden en adviezen tijdens praktijkoefeningen van cliënt voor, tijdens en na de massage, workshop, training of lezing.

7.9 DOGQuality is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat cliënt na de massage, workshop, training of lezing met de opgedane kennis doet.

Artikel 8 Uitsluiting van deelname

8.1 DOGQuality kan cliënt de toegang tot de massage, workshop, training of lezing weigeren, indien tijdige betaling conform de afgesproken betalingstermijn op de factuur, uitblijft, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

8.2 DOGQuality is in het geval van niet tijdige betaling te allen tijde gerechtigd een andere cliënt ter vervanging toe te laten.

8.3 DOGQuality behoudt zich het recht voor een cliënt en/of de hond van cliënt, die door het gedrag of anderszins, het normale verloop van de massage, workshop, training of lezing belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige cliënten, van verdere deelname aan de overeengekomen massage, workshop, training of lezing uit te sluiten zonder restitutie van het deelnamebedrag. In overleg kan er naar een alternatieve oplossing worden gezocht.

8.4 DOGQuality is gerechtigd een door cliënt meegebrachte hond van deelname uit te sluiten als er sprake is van ziekte, pijn of ander zichtbaar ongemak.

8.5 Cliënt is verplicht ervoor zorg te dragen dat de hond vrij is van parasieten. Bij nalatigheid is DOGQuality gerechtigd om de deelnemende hond toegang tot de praktijkruimte te weigeren en van verdere deelname uit te sluiten.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen

9.1 Cliënt verklaart dat de aan de workshop, training of lezing deelnemende hond in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal als emotioneel in staat is, deel kan nemen aan de workshop, training of lezing.

9.2 Deelname aan een oefening door cliënt en/of hond van cliënt is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van cliënt.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Cliënt houdt rekening met de persoonlijke zone van andere deelnemende honden. Sommige honden kunnen goed langs elkaar heen lopen, bij anderen kan het een reactie uitlokken; let vooral op bij in- en uitgangen.

10.2 Cliënt raakt een hond van iemand anders niet zomaar aan, maar vraagt het eerst.

10.3 Cliënt geeft een hond van een andere cliënt nooit voedsel mits hiervoor toestemming is verleend. Er zijn honden die allergisch reageren op bepaalde bestanddelen in het voedsel.

10.4 Cliënt kijkt een hond van een andere cliënt niet recht in de ogen aan, dat kan een reactie uitlokken.

10.5 Cliënt laat de eigen hond nooit alleen achter, maar neemt de hond mee of vraagt iemand anders om de hond vast te houden.

10.6 Indien een cliënt klachten heeft, kan dat schriftelijk aan DOGQuality kenbaar worden gemaakt. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door cliënt reeds verrichte betalingen.

Artikel 11 Privacyverklaring

11.1 DOGQuality neemt de privacy van cliënt heel serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.

11.2 DOGQuality gebruikt de persoonsgegevens van cliënts uitsluitend ter vastlegging en

uitvoering van de overeenkomst met DOGQuality:

 • om elektronische bevestiging van de inschrijving te kunnen sturen;
 • om cliënten op de hoogte te houden van de organisatie van de betreffende massage, workshop, training of lezing;
 • om met cliënten te communiceren;
 • voor facturatie en het bijhouden van de financiële administratie.

11.3 Ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst worden de volgende gegevens geregistreerd: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), E-mail, Telefoonnummer mobiel/vaste lijn.

11.4 De aan DOGQuality verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

11.5 Cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 De klacht kan mondeling en/of schriftelijk worden ingediend. Wij geven de voorkeur aan mondelinge indiening. Na indiening wordt de klacht geregistreerd en ontvangt indiener zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 1 week (met uitzondering van vakantieperiodes) een schriftelijke bevestiging van de indiening van de klacht en een telefonisch contact met DOGQuality om de klacht te bespreken. Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt indiener ervan binnen 1 week na indiening van de klacht op de hoogte gesteld (met uitzondering van vakantieperiodes). Indiener krijgt informatie over wanneer DOGQuality verwacht uitsluitsel te geven. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

12.2 Indien na overleg met DOGQuality de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je de klacht indienen bij de beroepsvereniging Palpabel via www.palpabel.nl. De klacht wordt door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen en beoordeeld. Het oordeel van de beroepsvereniging is bindend. Eventuele consequenties worden door DOGQuality snel afgehandeld. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. DOGQuality houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en aan te passen.